Strojni
tehnik

Strojništvo in ostale tehnične vede so danes izjemno pomembne. Silovita ekspanzija informacijske tehnologije in avtomatizacije proizvodnje je omogočila izjemno preobrazbo vseh vej te stroke od sodobne načrtovalne dejavnosti in konstrukcije, upravljanja CNC-obdelovalnih strojev in robotov, 3D-tiska, do nadzora in vodenja tehnoloških procesov, krmiljenja energetskih sistemov, orodjarstva in mehatronike. Strojni tehnik pridobiva nova znanja in veščine v sodobno opremljenih učilnicah, v laboratorijih s sodobnimi didaktičnimi učili, v učnih delavnicah, stik z realnim delovnim okoljem pa vzpostavi skozi praktično usposabljanje z delom v lokalnem okolju in tujini.

 • Računalniško programiranje in upravljanje CNC-strojev.

 • Konstruiranje, prostorsko modeliranje in načrtovanje proizvodnje.

 • Načrtovanje in preračunavanje sistemov stavbnega ogrevanja in prezračevanja.

 • Avtomatizacija proizvodnje (pnevmatika, hidravlika in robotika).

image
image

Predstavitev
programa

 • uporabna znanja s področja mehanike, strojnih elementov, energetike, CNC-programiranja, 3D-tiska in mehatronike,
 • prilagajanje vsebin izobraževanja glede na tehnološki razvoj v industriji,

 • razvijanje potencialov posameznika v okviru krožkov in projektnega dela,
 • široke možnosti za nadaljnje izobraževanje.

Vpisni
pogoji

V program strojnega tehnika se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje
izobraževanja

 • štiri leta in se zaključi s poklicno maturo
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami

Poklicna
matura

Po uspešno končanem 4. letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. slovenščina
 2. strojništvo
 3. tuji jezik ali matematika (izbira dijaka)
 4. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih
 • visokošolskih študijskih programih
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih

Šolska 10ka
strojni
tehnik