Okoljevarstveni
tehnik

Naraščajoče okoljske težave, ki smo jim priča vsak dan, zahtevajo urejen in sistematičen pristop k varovanju okolja, zato potrebujemo ustrezno izobražene ljudi. V tem programu se dijaki usposobijo za vestno, etično in odgovorno varovanje okolja – zase, za vse nas in za zanamce. Okoljevarstveni tehnik se lahko zaposli v komunalnih podjetjih, v specialnih podjetjih za ravnanje z odpadki, v gospodarstvu na področjih varovanja okolja kot pooblaščenec za okolje in tudi v lokalnih skupnostih.

 • Izvajanje monitoringov vode, zraka in tal.

 • Uporaba ekoremedijacijskih sistemov v širšem okolju.

 • Poznavanje okoljskih standardov.

 • Izvajanje energetskih pregledov manjših objektov.

image
image

Predstavitev
programa

 • Dijaki pridobijo znanja s področja varovanja voda, zraka, tal in vplivov človekovih dejanj na okolje.
 • Pridobijo praktična znanja in veščine.
 • Krepijo tako imenovane mehke veščine (komunikacijo, timsko delo, sodelovanje, reševanje problemov).
 • Skrbimo za izgradnjo celostne osebnosti.
 • Dijaki imajo široke možnosti za nadaljnje izobraževanje.

Vpisni
pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 • štiri leta in se zaključi s poklicno maturo
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami

Poklicna
matura

Po uspešno končanem 4. letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. slovenščina
 2. okoljevarstvo
 3. tuji jezik ali matematika (izbira dijaka)
 4. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih
 • visokošolskih študijskih programih
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih

Šolska 10ka
okoljevarstveni
tehnik