Geostrojnik rudar

Geostrojnik rudar pridobiva mineralno surovino pod zemljo (rudniki) in na površini (kamnolomi, peskokopi, glinokopi, gramoznice), jo predeluje in pripravlja za nadaljnjo uporabo. Upravlja s stroji in z napravami pri:

 • izgradnji jamskih prog,
 • izdelavi predorov,
 • delih na površinskih kopih,
 • gradbenih odpadkih,
 • izdelavi cest in
 • urejanju brežin.
 • Izgradnja jamskih prog.

 • Pridobivanje mineralne surovine.

 • Delo na površinskih kopih.

 • Urejanje brežin.

image
image
PREDNOSTI IN UGODNOSTI izobraževanja za poklice v rudarstvu so:  
 • brezplačen zdravniški pregled za vse novince,
 • možnosti pridobitve kadrovske štipendije,
 • brezplačna uporaba učbenikov,
 • brezplačna zaščitna sredstva,
 • brezplačna malica pri praktičnem pouku,
 • jamski dodatek pri praktičnem pouku.
 

Poleg navedenih ugodnosti bo Premogovnik Velenje svojim kadrovskim štipendistom zagotovil še:  

 • nagrado za uspešnost pri praktičnem pouku,
 • nagrado za opravljeno praktično usposabljanje z delom,
 • brezplačen prevoz na praktični pouk s pogodbenimi prevozniki,
 • prednost pri zaposlovanju najboljših dijakov.

Vpisni
pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
 • opravljen zdravniški pregled

Trajanje
izobraževanja

 • tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami

Zaključni
izpit

Zaključni izpit obsega  

 1. slovenščino
 2. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja