Gimnazija

Gimnazijski program dijakom nudi splošno izobrazbo in odlično odskočno desko na kateri koli želen študijski program. Z možnostjo izbirnih predmetov se lahko dijaki že tekom gimnazije poglobljeno izobražujejo na področjih, za katere se zanimajo. Šola jim ponuja tudi različne obšolske dejavnosti, v katere se lahko vključujejo in tako krepijo socialne, komunikacijske, vodstvene in/ali organizacijske veščine. 

 • Široka splošna izobrazba
 • Razvoj lastnih potencialov in interesov
 • Sodelovanje na tekmovanjih v znanju z različnih področij
 • Sodelovanje v različnih projektih

Predstavitev programa

Program splošne gimnazije je sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, to so: slovenščina, matematika, dva tuja jezika (angleščina kot 1. tuji jezik, nemščina ali francoščina kot 2. tuji jezik), zgodovina in športna vzgoja ter ostalih obveznih predmetov, ki trajajo od enega do treh let. 

V 2. letniku dijaki obiskujejo izbirne predmete kot interdisciplinarne tematske sklope (ITS), ki vključujejo po 3 različne predmete. Pouk poteka večinoma izven učilnice v obliki terenskega dela, ekskurzij in dela v laboratoriju.

V 3. letniku se začnejo priprave na maturo, zato dijakom ponudimo širok nabor izbirnih predmetov, med katerimi izberejo predmete v obsegu 3 ur.

V 4. letniku dijaki nadaljujejo s svojim izborom predmetov, le obseg za posamezni predmet je večji. Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi predmeti: drugim tujim jezikom (nemščina ali francoščina), fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino, glasbo ter informatiko.

Poleg šolskega izobraževanja pa naši dijaki sodelujejo v najrazličnejših dejavnostih, ki jih šola ponuja dijakom z namenom, da si pridobijo tudi znanja, ki jim omogočajo razvoj lastnih individualnih potencialov, interesov in želj v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji. Del vsebin je obvezen za vse dijake, drugi del pa si dijaki izberejo sami. 

Osnovna dela v programu    

 • Razvijanje ustvarjalnosti in osnov raziskovalnega dela 
 • Poglabljanje splošnih in specifičnih znanj 
 • Priprava na splošno maturo in nadaljnji študij 

Vpisni pogoji

V program gimnazije se lahko vpiše, kdor ima: 

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje.

Splošna matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

 • Obvezni predmeti (matematika, slovenščina in prvi tuj jezik) 
 • Izbirni predmeti  Vsaj dva (lahko pa tudi tri) predmeta izbirnega dela, ki si ju dijaki izberejo po lastni izbiri. Na voljo imajo drugi tuj jezik (nemški, francoski ali angleški), fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino in informatiko. 

Trajanje izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo

Predmetnik

Nadaljnje izobraževanje

 • Z uspešno opravljeno splošno maturo dijaki pridobijo srednjo izobrazbo, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih doma in v tujini.