Gimnazija (š)

Športni oddelek gimnazijskega programa omogoča dijakom, da poleg splošne gimnazijske izobrazbe svoj uspeh nadgrajujejo tudi na športnem področju in se temu še posebej posvečajo. Ob tem poskušamo dijakom olajšati šolsko delo s prilagajanjem učnega procesa njihovim športnim aktivnostim in obveznostim. 

 • Široko splošno izobrazbo.

 • Bolj individualno obravnavo (v oddelku je max. 22 dijakov) in individualne učne ure.

 • Šole v naravi, tečaji, predavanja, pomoč pri rehabilitaciji po poškodbi.

 • Napovedano ustno in pisno ocenjevanje.

 • 6 ur športne vzgoje in možnost treninga v tem času.

 • Možnost prehajanja iz športnega v splošni oddelek in obratno.

Se vidimo v športnem oddelku!

image

Predstavitev
programa

Osnovni namen športnega oddelka je omogočiti dijakom športnikom take pogoje šolanja v gimnazijskem programu, da lahko združujejo zahteve izbrane športne panoge in šole ter so hkrati uspešni na obeh področjih.  

Predmetnik je z izjemo športne vzgoje enak predmetniku v splošnem gimnazijskem programu. Kot v splošnem, je tudi v športnem oddelku, le-ta sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, to so: slovenščina, matematika, dva tuja jezika (angleščina, nemščina, francoščina), zgodovina in športna vzgoja ter ostalih obveznih predmetov, ki trajajo od enega do treh let. 

V 2. letniku ponujamo dijakom en izbirni predmet (geografija) v obsegu ene ure tedensko, v 3. letniku pa izbirnim predmetom namenjamo dve uri tedensko (biologija, umetnostna zgodovina) V 4. letniku dijaki nadaljujejo s svojim izborom (sedaj maturitetnih) predmetov, le obseg za posamezni predmet je večji. 

 

Osnovna dela v programu:  

 • Športni trening 
 • Poglabljanje specifičnih znanj 
 • Priprava na splošno maturo in nadaljnji študij 

Vpisni
pogoji

V športni oddelek gimnazije se lahko vpiše, kdor: 

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo

Splošna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo splošno maturo iz petih predmetov: 

 • Obvezni predmeti (matematika, slovenščina in prvi tuj jezik) 
 • Izbirni predmeti  Vsaj dva (lahko pa tudi tri) predmeta izbirnega dela, ki si ju dijaki izberejo po lastni izbiri. Na voljo imajo drugi tuj jezik (nemški, francoski ali angleški), fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino in informatiko.

Nadaljnje
izobraževanje

 • Z uspešno opravljeno splošno maturo dijaki pridobijo srednjo izobrazbo, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih doma in v tujini. 

Šolska 10ka
Gimnazija (š)