Elektrotehnik PTI

Poklicno-tehniško izobraževanje omogoča dijakom pridobitev poklicne izobrazbe Elektrotehnik, ki je enakovreden izobrazbi, pridobljeni po štiriletnem izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja. Zato je enak tudi obseg poklicne mature (po programu Elektrotehnik), kar dijakom omogoča nadaljnje možnosti izobraževanja v višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje.

 • Razvojna dela elektrotehniki

 • Razvoj krmilno relejnih modulov

 • Programiranje krmilnikov

 • Programiranje mikroprocesorjev

 • Razvoj različnih vezij in naprav

 • Uporaba močnostne elektronike

 • Upravljanje s pnevmatskimi in hidravličnimi sistemi

 • Upravljanje s pnevmatskimi in hidravličnimi sistemi

image
image

Predstavitev
programa

Za program Elektrotehnik PTI velja enako kot za štiriletni program Elektrotehnik. V prvem delu izobraževanja omogoča dijakom pridobiti temeljna znanja iz področja elektrotehnike:

 1. osnove elektrotehnike, vezja, naprave in splošne meritve,
 2. računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje ter
 3. upravljanje z osnovnimi programirljivimi napravami.

V drugem delu izobraževanja se lahko dijaki odločijo za eno izmed specializacij, ki jo podpirajo izbirni moduli. Šola bo na en oddelek z dvema skupinama omogočila izobraževanje za dve različni specializaciji. Na področju elektrotehnike je možna izbira med petimi različnimi specializacijami s temeljnimi kompetencami.  


ENERGETIKA:
načrtovanje in izvedba električnih in komunikacijskih inštalacij, priklopi in pogoni električnih strojev ter naprav, izvajanje električnih meritev na strojih, opremi in v električnih inštalacijah.

AVTOMATIKA – ELEKTRONIKA: načrtovanje in postavitev sistemov avtomatiziranih postrojev, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske komponente, razvoj elektronskih sistemov, procesna tehnologija, nadzor in vizualizacija sistemov.

Vpisni
pogoji

Pogoji za vpis v program elektrotehnik PTI so: 

 • pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike; ali
 • drugi pridobljeni nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo;
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 120 kreditnimi točkami.

Poklicna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. Slovenščina
 2. Elektrotehnika (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
 3. Tuji jezik ali Matematika (izbira dijaka)
 4. Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih.